۰ میلیون تومان
  • 7
  • 4
  • 7
  • کامیون

بادسان 6تن

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1385 / وضعیت : کارکرده / دیزل

بادسان6تن باری فلزی

دانگ فنگ 40تن

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 380,000,000 دانگ فنگ 40تن کشنده

ماک 40تن

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1354 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 250,000,000 ماک 40تن کشنده

ولووFH 12

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1384 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو FH کشنده

رنو 46تن

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1398 / وضعیت : صفر / دیزل

قیمت 2,100,000,000 رنو 46تن کشنده خشک

دانگ فنگ 40تن

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 400,000,000 دانگ فنگ 40تن کشنده

دانگ فنگ 40تن

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 330,000,000 دانگ فنگ 40تن کشنده

اویکو 96تن

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1372 / وضعیت : کارکرده / دیزل

اویکو 96 تن کشنده

دانگ فنگ

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1388 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 600,000,000 دانگ فنگ کمپرسی ده چرخ جفت[...]

ایسوزو 8تن

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 315,000,000 ایسوزو 8تن مسقف چادر

ولووFH

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1383 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو40 تنFHکشنده

ولووFH

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو 56تن کشنده

اسکانیا

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1393 / وضعیت : کارکرده / دیزل

اسکانیا 42تن کشنده

ولوو FH

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1385 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو 40تن FH کشنده

ولوو FH

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1383 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو 96تن کشنده

حذف آگهی

قوانین

تایید